Om motoren - Vår rapport fra nov. 2012

Oppstablet uten veiv og svinghjul.

Motoren er i all hovedsak en enkeltspylt Wichmann 20 hk, og tilhører M/K Vikingen, eid av Hardanger Fartøyvernsenter. Den ble montert inn om lag 1998, og var da visstnok satt sammen av deler fra 3 forskjellige motorer. Den har fått et nyere Bauer smøreapparat, og den originale regulatoren er byttet ut med regulator fra Wichmann type M. Bunnramma har feitoljetrau på sb-side av aktre rammelager. Dette trauet er forsynt med lokk som har deler av en pumpemekanisme som sannsynligvis skal returnere olje til smøreapparat. Det er rørløp fra gryta-, fremre- og aktre veivlager til dette trauet. Pumpemekanismen mangler deler, og har tilsynelatende ikke vært i bruk på Vikingen da oljen kan hentes opp manuelt. Bunnramma har også en vertikal, halvbuet støpejernsflens under i forkant av fremre rammelager, - buen tilsvarer formen på gryta og gjør det mulig å montere deksel under veivlageret. Motoren er utstyrt med deksel både her og mellom gryta og trauet under koblinga.

En spesiell løsning på denne motoren er to luftporter under rammelagrene. Disse danner luftpassasje mellom gryta og trauene under lagrene. Passasjen stenges av skiver som sitter på veivakslingen og roterer med denne. Disse skivene fungerer normalt som tetteringer i veivhus, men på denne motoren har disse skivene åpninger slik at de slipper luft gjennom luftpassasjene når åpningene roterer forbi. Hullene og luftpassasjene danner således innsugsventiler, dette var de originale innsugsventilene – men motoren er nå forsynt med bladfjærventiler på begge sider av stativet. Den originale innsugsfunksjonen er deaktivert ved hjelp av blindlokk over innsugsportene i bunnramma. Motoren er forøvrig beskrevet i en artikkel i magasinet «Fartøyvern», - se egen side.

Motoren er satt opp med reedventiler, men ikke originalt.

Før arbeidet med motoren igangsettes bør eierne ta stilling til om de ønsker å bruke det originale innsugssystemet, eller fullføre ei konvertering til reed-ventiler. – Dersom det originale dreieventil-systemet velges, bør reedventilene byttes ut med blindlokk og svanehalser til innsugsportene på bunnramma utarbeides. – Om en vil fortsette å bruke reedventilene bør tetteringene mot veivhuset byttes til hele ringer og innsugsportene i veivhuset blindes. – Vår anbefaling vil være å velge det opprinnelige dreiventilsystemet, da dette er unikt i norsk motorhistorisk sammenheng og bærer vitne om utvikling og vilje til å teste alternative løsninger.

Tilstand

Bunnramme

Bunnramma er forholdsvis lite tært, bortsett fra feitoljetrauet.

Bunnramma ser ut til å være i god forfatning. Det er nesten ingen rusttæring på anleggsflater mot bunnstokker i nærhet av vannpumper. Det er imidlertid noe tæring i underkant av «feitoljetrauet» som muligens bør utbedres. Vi har ikke forsøkt å «provosere» godset her for å avdekke om metallet er gjennomtært. Området kan sannsynligvis bygges opp igjen med reparasjonsmasse ala «Corium 4040» eller lignende.

Stativ

Stativet (eller vevboksen som Wichmann kaller den) med påmontert reedventil. Til høyre ser vi et av blindlokkene som dekker de originale innsugs-hullene vi ser på bunnramma

Vi finner ingen synlige skader på stativet. Stativ og bunnramme ser ut til å være linjeboret, og vi har ingen grunn til å mistenke at dette stativet ikke er produsert sammen med den aktuelle bunnramma. Når delene er montert sammen er overgangene i anleggsflatene for tetteringene knapt følbare med fingertuppene.

Sylinder

Sylinderen er i god forfatning. Den har noe slitasje ved eksosportene, men ikke verre enn at vi mener den skal være fullt brukbar. Pakningsflatene er fine og uten store tæringer omkring kjølekanalene. Vi har målt slitasjen i sylinderen. Se måleskisse.

Pakningsflatene på sylinderen er fine, og det er relativt lite tæring rundt kjølekanalene

Topp

Topplokk, mellomstykke og toppdeksel er ett og samme stykke på denne motoren. Den er utstyrt med elektrisk gløding, så vel som glødekule for fyring med blåselampe. Glødekula er slitt, og må sannsynligvis skiftes i løpet av et par år. Toppen har ei lei sprekke inn mot forbrenningskammeret som må utbedres. Denne kan forsøkes reparert med sying. «Lock’n stitch»-systemet har vist seg effektivt i slike tilfeller, men er avhengig av minst 5 mm godt gods for å få skikkelig feste. Hvor tykt godset er omkring skaden vites ikke før evt. prøveboring. Et slikt inngrep vil imidlertid medføre at toppen blir ubrukelig dersom reparasjonen ikke ferdigstilles.

Toppen som fulgte med motoren.

Et alternativ vil være å støpe ny topp. Eieren av kutteren «Arnefjord» har bestilt støpemodeller til en topp som, så vidt oss bekjent, skal være identisk med denne. Evt. leiekostnader for modellene må avklares med Morten Neset. Vår anbefaling vil være å støpe ny topp, samt reparere den eksisterende ved hjelp av «Lock’n stitch» - dersom det lar seg gjøre. «Vikingen» vil da kunne ha en reservetopp hvilket vil være en stor trygghet for eierne. P.g.a. store temperatursvingninger og kjølvann er toppen et av de mest utsatte og kritiske områdene m.t.p. motorens driftssikkerhet, og mangel på reservetopp er en av hovedårsakene til at eldre semidieselmaskineri blir satt på land til fordel for mer moderne maskiner.

Sprekk i toppen.

En evt. nyproduksjon av topp vil også medføre en del maskinering hvilket fordrer både kompetanse og dertil egnet verkstedsutstyr.

Eksospotte

Pakningsflatene mellom potte og endelokk er greie nok.

Eksospotta er hel og fin, og endelokkene likeså. Det er noe tæring ved pakningsflater, men ikke verre enn at vi mener delene er fullt brukbare.

Veiv, stempelstang og stempel

Stempelringene er slitte ved portene.

Akseltappene ved ramme- og veiv-lager er runde og fine, og veivakslingen ser således ut til å være godt brukbar. Rammelagrene og veivlageret er nylig utbedret, men må skrapes inn og rettes når motoren skal monteres opp igjen. Stempelstanga er ok, men den indre lagerflata mot nålelagrene rundt kryssbolten har noe tæring og trenger utbedring. Nålene til lageret virker brukbare.

Korrosjon ved nålelageret.

Kryssbolten er tilsynelatende nylig bearbeidet, og virker veldig fin. Stempelet virker ok, mens samtlige stempelringer må skiftes. Noen ekstra ringer fulgte med, men hvorvidt disse er brukbare i forhold til slitasje i ringspor vet vi ikke. Vi vil uansett anbefale produksjon av nye stempelringer, rågods må da anskaffes. Ringsporene på stempelet må sjekkes/dreies i dreiebenk.

Mellomaksling, kobling og omstyring

Det er mye slitasje i omstyringsmekanikken, og flere av akslingene her bør fores opp slik at de blir «tightere» og tannhjulene får riktig vinkel/inngrep. Mellomaksling må rettes inn etter veivaksling, og thrustlager tilpasses.

Smøresystem

Bauer smøreapparat av nyere dato.

Smøreapparatet er testet, og virker ok. Apparatet og smøresystemet trenger imidlertid en del justering og tilpasning ved prøvekjøring. Motoren har vært utstyrt med returpumpe som henter olje opp fra feitoljetrauet i bunnramma, - denne mekanismen er ikke komplett. Vi har pr. i dag ikke kjennskap til hvordan retursystemet har fungert på denne motoren, - oljen kan ha blitt pumpet direkte tilbake til smøreapparatet, eller via filter, eller til reservoirtank. Pumpa har sannsynligvis blitt drevet av eksenter. Dersom returoljesystemet skal i bruk, må deler anskaffes. Vekesmøring for eksenter må repareres.

Vekesmøringa som skal sitte på eksenterstaget må loddes.

Regulator

Styrestaget til regulatoren bør fores opp slik at det blir tightere.

Regulatoren er ikke original, men hentet fra en Wichmann M 20-40. Staget til fjernstyring er noe raklete, og burde vært foret opp.

Brennoljesystem

Brennoljepumpa må enten byttes eller repareres.

Brennstoffpumpa lekker, og er ikke i tilfredsstillende stand. For å få ei presis innsprøytning og tilstrekkelig med drivstoff ved hvert pumpeslag må denne utbedres. Denne var ny for ikke lenge siden, men skal visstnok ha vært utsatt for oppvarming ved hjelp av autogen, - dette har nok medført «riving» i pumpesylinder evt. stempel. Enten må pumpa byttes, eller forsøkes reparert ved brotsjing av sylinder og tilvirkning av nytt stempel. Pumpas funksjonssvikt er mest sannsynlig årsaken til at denne motoren har vært «vanskelig», og at tenningstidspunktet har vært vanskelig å få riktig justert.

Pumper

Kjølepumpa lekker, og sjøvann drypper ned ved aktre rammelager. Dette kan føre til at lageret mister smøring. samt korrosjon på veivaksel.

Kjølvannspumpa må utbedres pga. tæring i sylinder og slitasje på stempel. Den lekker sjøvann inn over rammelagerbukken i akterkant av sylinderen, - noe som medfører at aktre ramme-lager mister smøring, og aksling blir utsatt for slitasje og korrosjon.

Startluftsystemer

Startluftventilen er ikke funksjonstestet, men er tilsynelatende ok, og fungerte godt da vår mekaniker sist var om bord i Vikingen i juni 2009.

Annet

For ferdigstilling av motoren er det også en del småtterier som må gjøres, blant annet: Nye pakninger må tilvirkes, foringer må tilvirkes, noen bolter og muttre må erstattes/tilvirkes, pumper må pakkes om, overflatebehandling, innkjøring/justering på verksted. Ved montering i båt er det også svært viktig at fundamenter tilpasses, og motoren rettes inn på et skikkelig vis.

ANBEFALINGER

•    Produksjon og maskinering av ny topp, samt reparasjon av eksisterende.
•    Anskaffe bedre brennstoffpumpe, evt. overhale.
•    Produksjon av nye stempelringer.
•    Reparasjon av omstyring.
•    Produksjon av blindlokk til luker i stativ.
•    Produksjon av svanehalser til innsugshull på bunnramme.
•    Avretting og tilpasning av sleidetetteringer
•    Reparasjon, eller bytting av kjølepumpe.

Regulatoren fra en Wichmann 20-40.
Innsugsportene til de originale dreieventilene.
Sleidetetteringene må rettes av og fores ut slik at de tetter skikkelig mot veivhuset.
Dette er flata selidetetteringene hviler mot. Den har ledespor for smørolje.
Dersom de originale mekanisk styrte dreieventilene skal i bruk, vil vi anbefale å lage svanehalser til innsugshullene på bunnramma.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar